Joshii

28 tekstów – auto­rem jest Joshii.

Miłość jest jak­by ideałem do które­go się dąży, ale miłość to jak dob­ro­wol­ne uwięzienie swo­jego ser­ca i duszy. Na­wet pat­rząc w ok­no widzisz nie to co za nim... tyl­ko osobę którą kochasz. Inaczej to nie miłość tyl­ko zaurocze­nie, przy­wiąza­nie, monotonia.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2014, 21:13

Ja­kich byś planów nie miał, los zaw­sze wpro­wadzi włas­ne ko­rek­ty . . . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lipca 2014, 19:07

No­wy rok będzie tym szczęśliw­szy im więcej dob­ra prze­niesiemy z pop­rzed­niego, a zła zos­ta­wimy bezpowrotnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2013, 19:45

Chciałbyś, ale nie możesz. Możesz, ale nie chcesz. . . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2013, 18:25

W przez­nacze­nie wierzą tyl­ko Ci którym się już udało, a cała reszta chce wie­rzyć że to złe co im się przyt­ra­fia, da się jeszcze ja­koś oszukać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2013, 21:21

Nie z jed­nej krop­li morze pow­stało ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 maja 2013, 11:02

Przed sa­mot­nością, uciekając w jeszcze większą sa­mot­ność . . . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2013, 21:45

Jeśli przeg­rałeś z lo­sem grę o swo­je życie to tyl­ko czas może Cię do niego przywrócić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lutego 2013, 20:48

Uważaj. W lus­trze nie zaw­sze jes­teś tą samą osobą . . . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2013, 00:30

Nim zaczniesz ko­goś szu­kać od­szu­kaj naj­pierw siebie . . . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2013, 22:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

21 grudnia 2014, 21:13Joshii do­dał no­wy tek­st Miłość jest jak­by ideałem [...]

27 lipca 2014, 20:06onejka sko­men­to­wał tek­st Jakich byś planów nie [...]

27 lipca 2014, 19:12Joshii sko­men­to­wał tek­st Jakich byś planów nie [...]

27 lipca 2014, 19:07Joshii do­dał no­wy tek­st Jakich byś planów nie [...]